URBANISM

System Administrator


 

Certificate de urbanism
Autorizatii de construire
Proiect PUG
Informare si consultare

Modele de formularistică şi acte necesare:

» Cerere eliberare autorizatie de construire
» Cerere eliberare certificat urbanism
» Instiintare inspectie pentru incepere execuţie lucrare
» Instiintare primarie pentru incepere execuţie lucrare
» Prelungire autorizatie construire
» Prelungire certificat urbanism
» Declaratie regularizare
» ANEXA-Nr.36
» ANEXA-8.PANOU
» Formular.F.16. înstiintare incheiere lucrari
» Formular-F.15.instiintare.incheiere.lucrari

1. CERTIFICATUL DE URBANISM
Actele necesare pentru emiterea certificatului de urbanism sunt
– cerere tip , formularul – model F1 din Ordinul 1430/2005
– elemente de identificare privind imobilul ( extras de Carte Funciara, plan de situatie si plan de incadrare in zona intocmite de proiectantul autorizat si vizate de Oficiul Judetean de cadastru – in cazul imobilelor – terenuri proprietate particulare)
– dovada achitarii taxei pentru emiterea certificatului de urbanism ( taxa se calculeaza in functie de suprafata terenului pe care urmeaza a se realize constructia
Prelungirea certificatului de urbanism necesita prezentarea urmatoarelor
– cerere tip formularul F7 din Ordinul 1430/2005
– certificatul de urbanism in original
– dovada achitarii taxei pentru prelungirea certificatului de urbanism a carei valoare reprezinta 30% din taxa platita initial

2. AVIZE TEHNICE ALE COMISIEL LOCALE DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
Actele necesare pentru emiterea avizelor tehnice sunt
– cerere de mana
– plan urbanistic de detaliu
– dovada achitarii taxei pentru emiterea avizului ethnic a carei valoare este de 36,4 RON

3. AVIZE IN VEDEREA EMITERII CERTIFICATELOR DE URBANISM DE CATRE CONSILIUL JUDETEAN conform art. 4, lit. a), alin. (1) din Legea 50/1991
Actele necesare pentru emiterea avizului sunt
– cerere tip formular F2- din Ordinul 1430/2005
– documentatia constand in parte scrisa – memoriu de prezentare si parte desenata din care reiese adresa amplasamentului

4. ACORDURI UNICE EMISE DE CATRE COMISIA DE ACORD UNIC
Actele necesare pentru emiterea acordului sunt necesare
– fise tehnice in vederea emiterii Acordului unic continand avizele favorabile de la furnizorii de utilitati si din partea institutiilor descentralizate ale statului
– dovada achitarii taxei pentru emiterea acordului unic a carei valoare este de 36,4 RON

5. AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DEMOLARE
Actele necesare pentru emiterea autorizatiei de construire sunt
– cerere tip formular F9 din Ordinul 1430/2005
– certificate de urbanism in original
– titlul aupra imobilului in original
– proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii sau desfiintare
– fise tehnice in vederea emiterii Acordului unic continand avizele favorabile de la furnizorii de utilitati, prevenirea si stingerea incendiilor, aparare civila, protectia mediului, sanatatii publice
– alte avize favorabile decat cele mentionate mai sus solicitate prin certificatul de urbanism, dupa caz
– Acordul vecinilor, dupa caz
– Prelungirea autorizatiei de construire necesita prezentarea urmatoarelor:
– -cerere tip formularul F14 din Ordinul 1430/2005
– -autorizatiei de construire in original
– – dovada achitarii taxei pentru prelungirea autorizatiei de construire a carei valoare reprezinta 30% din taxa platita initial.

6. CERTIFICATE DE ATESTARE A EDIFICARII CONSTRUCTIILOR/EXTINDERII CONSTRUCTIILOR
Actele necesare pentru emiterea certificatelor de atestare a edificarii constructiei/extinderii constructiei sunt
– cerere de mana
– extras de Carte Funciara
– documentatie topografica intocmita de topograf autorizat in care sunt descrise constructiile ce urmeaza a fi inscrise in Cartea Funciara

7. ADEVERINTE PENTRU RADIEREA UNOR CONSTRUCTII NOTATE IN CARTEA FUNCIARA
Actele necesare pentru emiterea adeverintei
– cerere de mana
– extras de Carte Funciara

8. REGULARIZARI TAXE DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
Actele necesare pentru regularizare
– declaratie privind valoarea lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire, declaratie insotita de acte doveditoare in acest sens
– autorizatia de construire – copie xerox sau original

9. PROCESE VERBALE DE PREDARE TEREN in situatia in care se executa lucrari de construire pe teren concesionat, inchiriat, pentru executare de scari de acces la spatiile comerciale rezultate din schimbarea destinatiei apartamenteler existente la parterul blocurilor de locuit

10. PROCESE VERBALE DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR intocmite in baza Legii 50/1991 si a Legii 10/1995

11. PROCESE VERBALE DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI intocmite conform Legii 50/1991 si a Ordonantei 2/2001

12. MATERIALE PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI – rapoarte, note de fundamentare si proiecte de hotarare

13. SITUATII, RAPORTATI catre Statistica, Inspectoratul Pentru Calitatea In Constructii, Consiliul Judetean

14. ASIGURAREA CARACTERULUI PUBLIC prin punerea la dispozitia persoaneloe interesate a documentatiilor de urbanism aprobate si prin afisarea la afisierul Primariei Municipiului Petrosani a listei certificatelor de urbanism si a autorizatiei de construire


Close Search Window